SWANSEAPublic Notice Board

 • 25 Aug 2017 10:16 AM | Anonymous


 • 07 Jul 2017 7:30 PM | Anonymous


 • 20 Jun 2017 10:00 AM | Anonymous

  The doors of Vivian Hall Blackpill open at 10 am for a cup of something hot. Old, new and perspective members are welcome. Tea or coffee Free to Members Small charge to non-Members. Membership is just £8 per year so why not join

  The talk will start at 10.30 am and last about an hour.

  All Talks are with PA and Loop system and mostly illustrated

  Further information From Royston Kneath 01792 467688

  Programme 2017

  20th June    Elizabeth Belcham 

  Bad Girls

  18th July    

   Vyron Evans From the Rhondda to Murmanks-The Artic Convoys

  15th Aug      Trip TBA

  19th Sep      John Powell Let’s go to the Pictures

  17th Oct            Edgar McCarthy 

  How we kept the Lights on

   21st Nov     AGM     

  Robert Cuthill

  19th Dec      Christmas Social.

 • 17 Jun 2017 7:00 PM | Anonymous


 • 05 Jun 2017 5:55 PM | Anonymous

  Records tumble as Garden flourishes

  The National Botanic Garden of Wales has recorded a 17 per cent increase in visitors and record commercial figures for 2016/17, generating an operating surplus for the third year in a row.

  The 20,000 rise in people through the door for the year to the end of March has been quickly followed by record-breaking figures for April, when visitor numbers more than doubled at the Carmarthenshire attraction.

  With take-up in Garden membership beating all records up 16 per cent as part of a £174,000 increase in commercial income – despite an £89,000 fall in public sector funding – and plenty of plans in place for new attractions and investment, Botanic Garden bosses are buoyant at the prospect for 2017.

  Director Huw Francis said: “If the present is anything to go by, the future looks bright.”

  Mr Francis explained that the Garden has been working hard at broadening its appeal and new developments introduced in 2016 had proved a big hit with local people and tourists alike: “We’ve invested in a new play park, a hay bale maze, water zorbing and a brand new tropical Butterfly House, the development of which has created a huge amount of interest.”

  This year, the Garden is teaming up with award-winning Pembrokeshire Falconry to create the British Bird of Prey Centre which, says Mr Francis, will increase footfall still further with daily flying displays of amazing native birds of prey. The target is for 10% year on year increases in visitors over the next five years.

  All this good news comes hot on the heels of the announcement by the Heritage Lottery Fund that it is backing the Garden’s Regency Restoration project to the tune of £3.55 million, which will reinstate one of Britain’s finest historic water parks and create one of Wales’ premier heritage attractions.

  With plans to introduce camping and glamping on the 568-acre site in 2018, Mr Francis is confident the ambitious programme of growth will continue to pay dividends: “Last year was a big success for us in terms of visitor numbers and commercial return. And this new financial year has started with a bang, seeing our April visitor figure surge to a pretty amazing 19,456 up from last year’s 9,632.”

  Head of Development, Rob Thomas said: “The success of this fresh approach is clearly evidenced by last year’s results and the start we’ve made to this year.

  “We have big plans for headline-grabbing summer events and these, coupled with the other new ventures, will drive up interest even further and keep people coming back over and over again – all of which will underpin our long-term sustainability and will firmly establish the Garden’s position as an iconic, must-see destination and a national asset for all of Wales.”

      

  Yr Ardd Fotaneg Genedlaethol yn tyfu’n dda

  Mae Gardd Fotaneg Genedlaethol Cymru wedi cofnodi cynnydd o 17 y cant mewn ymwelwyr a’r ffigurau masnachol uchaf ar gyfer 2016/17, gan gynhyrchu gwarged gweithredol am y drydedd flwyddyn yn olynol.

  Mae’r cynnydd o 20,000 o bobl drwy’r drws ar gyfer y flwyddyn hyd at ddiwedd mis Mawrth wedi cael ei ddilyn gan ffigyrau sy’n torri recordiau ar gyfer Ebrill, pan fu’r nifer o ymwelwyr yn fwy na dwbl i’r atyniad yn Sir Gaerfyrddin.

  Gyda’r nifer o bobl yn cofrestru am aelodaeth i’r Ardd yn curo holl gofnodion, ac i fyny 16% fel rhan o gynnydd o £174,000 mewn incwm masnachol – er gwaethaf gostyngiad o £89,000 mewn cyllid o’r sector cyhoeddus – a gyda digon o gynlluniau ar waith ar gyfer atyniadau newydd a buddsoddiadau, mae Rheolwyr yr Ardd yn frwdfrydig ar gyfer 2017.

  Meddai’r Cyfarwyddwr, Huw Francis: “Os yw’r presennol yn arwyddocâd o beth sydd i ddod, mae’r dyfodol yn edrych yn ddisglair.”

  Esboniodd Mr Francis bod yr Ardd wedi bod yn gweithio’n galed ar ehangu ei hapêl ac mae datblygiadau a gyflwynwyd yn 2016 wedi bod yn llwyddiant mawr gyda phobl leol a thwristiaid fel ei gilydd:  “Rydym wedi buddsoddi mewn parc chwarae newydd, drysfa wellt, sorbio dŵr a’r Plas Pilipala trofannol newydd sbon, a gwnaeth y  gwaith datblygu ohono greu llawer iawn o ddiddordeb.”

  Eleni, mae’r Ardd yn cydweithio gyda’r arobryn Hebogyddiaeth Sir Benfro i greu’r Ganolfan Adar Ysglyfaethus Prydeinig a fydd, meddai Mr Francis, yn cynyddu’r nifer yr ymwelwyr ymhellach gydag arddangosfeydd hedfan dyddiol o adar brodorol anhygoel ysglyfaethus.  Y targed yw cynnydd o 10% o flwyddyn ar ôl blwyddyn o ymwelwyr dros y pum mlynedd nesaf.

  Mae’r holl newyddion da yma’n dilyn y cyhoeddiad gan Gronfa Dreftadaeth y Loteri ei fod yn cefnogi prosiect Adfer Parcdir Godidog o Gyfnod Rhaglywiaeth yr Ardd, gyda chost o £3.55 miliwn, a fydd yn adfer un o barciau dŵr hanesyddol gorau Prydain ac i greu un o’r prif atyniadau treftadaeth yng Nghymru.

  Gyda chynlluniau i gyflwyno gwersylla a glampo i’r safle 568 erw o faint yn 2018, mae Mr Francis yn hyderus y bydd y rhaglen uchelgeisiol o dwf yn parhau i dalu elw:  “Roedd y llynedd yn llwyddiant mawr i ni o ran nifer yr ymwelwyr ac elw masnachol.  Ac mae’r flwyddyn ariannol newydd hon wedi dechrau’n dda, wrth i’n ffigyrau ymwelwyr ym mis Ebrill dyfu i fod yn 19, 456 anhygoel, i fyny o’r 9,632 cawsom lynedd.”

  Dywedodd Pennaeth Datblygu’r Ardd, Rob Thomas: “Mae’r llwyddiant o’r ffordd newydd hyn o fynd ati wedi’i dystio’n glir gan ganlyniadau’r llynedd a’r dechrau yr ydym wedi cael i’r flwyddyn hon.

  “Mae gennym gynlluniau mawr ar gyfer digwyddiadau’r haf, a gwnaiff hawlio’r penawdau, ac mae’r rhain, ynghyd â’r mentrau newydd eraill, yn mynd i yrru diddordeb pellach a chadw pobl yn dod yn ôl drosodd a throsodd – ac mae pob un ohonynt yn sail i’n cynaliadwyedd hirdymor a bydd yn sefydlu’r Ardd fel cyrchfan eiconig, rhaid ei gweld ac yn ased cenedlaethol i Gymru gyfan.”

  Saturday May 13th, 2017 – Dydd Sadwrn, Mai 13eg, 2017

 • 27 May 2017 10:00 AM | Anonymous

  Bed bugs and ballyhoo!

  Hands that do dishes can feel soft as your face with mild, green Fairy Liquid but how did folk keep themselves clean in the olden days?

  Find out at the National Botanic Garden of Wales this half-term and learn how to make a dandelion footwash, a Tudor toothbrush and how the former owner of the Middleton Estate – where the Garden now sits – kept those pesky bed bugs at bay.

  These are just some of the fun family activities on offer at the National Botanic Garden during the school break (May 27-June 4).

  There are slightly more modern fun and games to enjoy, too, with water zorbing, a brand new play park, hay bale maze and giant garden games plus falconry, archery, tree climbing and a dolls’ house exhibition but the central focus will be on how people through the ages managed to maintain personal hygiene levels – with enormous help from wild Welsh plants – from the medieval Physicians of Myddfai, through Tudor times and in the Regency period.

  Family activities are running on every day of the half-term from 12 noon to 4pm.

  Admission to the Garden is £10.50 (including Gift Aid). For more information about this or other events, call 01558 667149email info@gardenofwales.org.uk or visit https://botanicgarden.wales

  Hylendid trwy’r Oesoedd

  Mae dwylo sy’n golchi’r llestri’n gallu teimlo’n feddal fel eich wyneb gyda Fairy Liquid, ond sut wnaeth pobl cadw eu hunain yn lân yn y dyddiau a fu?

  Dewch i ddarganfod yng Ngardd Fotaneg Genedlaethol Cymru’r hanner tymor hwn a dysgwch sut i wneud ymolchiad i’r traed, brws dannedd o oes y Tuduriaid a sut wnaeth cyn-berchennog Ystâd Middleton – lle saif yr Ardd nawr – cadw’r pýcs i ffwrdd.

  Dyma ond ychydig o weithgareddau i’r teulu fydd ar gynnig yn yr Ardd Fotaneg Genedlaethol yn ystod gwyliau’r ysgol (Mai 27-Mehefin 4)

  Bydd yna hwyl a gemau ychydig yn fwy modern i’w fwynhau hefyd, gyda sorbio dŵr, maes chwarae newydd sbon, y ddrysfa wellt a gemau gardd enfawr yn ogystal â hebogyddiaeth, saethyddiaeth, dringo coed ac arddangosfa o dai doliau, ond byddwn yn canolbwyntio’n bennaf ar sut mae pobl ar hyd yr oesoedd wedi llwyddo i gynnal lefel hylendid personol – gyda chymorth enfawr o blanhigion Cymreig gwyllt – o Feddygon canoloesol Myddfai, drwy gyfnod y Tuduriaid a chyfnod y Rhaglywiaeth.

  Mae gweithgareddau i’r teulu yn rhedeg ar bob dydd o’r hanner tymor o 12 canol dydd hyd at 4yp. 

  Mae mynediad i’r Ardd yn £10.50 (gan gynnwys Cymorth Rhodd).  Am fwy o wybodaeth am hyn neu ddigwyddiadau eraill, ffoniwch 01558 667149, e-bostiwch info@gardenofwales.org.uk neu ewch i https://garddfotaneg.cymru

 • 25 May 2017 7:30 PM | Anonymous
  SWANSEA GRAND THEATRE MATINEE LIST SPRING/SUMMER 2017
  To see the latest Swansea Grand Theatre Brochures
  please click here.

  For full schedule visit www.swanseagrand.co.uk.    Box Office 01792 475715.

  ALL OR NOTHING

  Thurs 25 - Sat 27 May 7.30pm, Sat mat 2.30pm
  £15.50 - £25.50* Selected concessions available on selected performances

  FOOTLOOSE
  Mon 19 - Sat 24 June 7.30pm, Sat mat 2.30pm
  £12.00 - £31.00* Opening night offer 2 for 1 (terms & conditions apply). Selected concessions available on selected performances

  OUT OF ORDER by Ray Cooney
  Mon 3 - Sat 8 July 7.30pm, Wed & Sat mat 2.30pm
  £15.50 - £27.00* Opening night offer 2 for 1 (terms & conditions apply). Selected concessions available on selected performances

  TalkingScarlet presents
  BODY DOUBLE
  Tues 18 - Sat 22 July 7.30pm, Sat mat 2.00pm
  £10.00 - £16.50* Opening night offer 2 for 1 (terms & conditions apply). Selected concessions available on selected performances.

  WONDERLAND
  Mon 24 - Sat 29 July 7.30pm, Thurs & Sat mat 2.30pm
  £18.00 - £43.00* Opening night offer 2 for 1 (terms & conditions apply) Selected concessions available on selected performances

  BABE THE SHEEP PIG
  Thurs 3 - Sat 5 Aug Thurs 6.00pm, Fri 2.00pm & 6.00pm & Sat 2.00pm
  Based on the best-selling book by Dick King Smith
  Adult £16.50 & £18.50, Child £13.50 & £15.50, Family ticket (4) £50.00*

  TRESPASS
  Tues 8 - Sat 12 Aug 7.30pm, Sat mat 2.00pm
  Starring David Callister and star cast to be confirmed.
  £10.00 - £16.50* See both plays for £22.00
  Opening night offer 2 for 1 (terms & conditions apply). Selected concessions available on selected performances

  STRICTLY MURDER
  Tues 15 - Sat 19 Aug 7.30pm, Sat mat 2.00pm
  £10.00 - £16.50* See both plays for £22.00
  Opening night offer 2 for 1 (terms & conditions apply). Selected concessions available on selected performances

  Fluellen Theatre Company Presents
  JANE BY FRANCIS HARDY
  Wed 14 June 1.00 pm & 7.15pm
  £10.50* Selected concessions available

  Fluellen Theatre Company presents
  MR DICKENS ENTERTAINS – THE STORY OF CHARLES DICKENS
  Thurs 15 June 1.00pm & 7.15pm
  £10.50* Selected concessions available

  LUNCHTIME THEATRE

  Forms of Inquiry by Martin Pursey Sat 27 May 12.30pm
  The Eighth Story by Kate Bowman Sat 24 June 12.30pm
  £6.00, £4.50* Concessions

  THEATRE – IN - FOCUS

  An hour-long talk by Fluellen Theatre Company’s Director, Peter Richards, followed by a script-in hand performance of their work.
  Sat 6 May 12.30pm Oscar Wilde
  Sat 3 June 12.30pm Tennessee Williams
  £6.00, £4.50* Concessions

  FILM FRIDAYS

  Rare screenings of classic movies accompanied by an informative back story and trivia preceding each film. Heart-warming nostalgia at its best.

  2 June 2.00pm & 6.30pm       A Run For Your Money (1949)
  9 June 2.00pm & 6.30pm       The Silent Village (1943) The Second Life of Lidice                                                             (2002) Silent Village Memories (2016)
  16 June 2.00pm & 6.30pm     The Dead Of Night (1945)
  23 June 2.00pm & 6.30pm     The Halfway House (1944)
  30 June 2.00pm                        Brief Encounter (1945)
  30 June 6.30pm                      Arsenic and Old Lace (1944)
  7   July  2.00pm & 6.30pm     The Lady Killers (1955)
  14 July  2.00pm & 6.30pm     Silent Movie Medley With live piano accompaniment
  21 July  2.00pm & 6.30pm     Village Of The Damned (1960)
  25 Aug  2.00pm & 6.30pm      A Tribute to Ryan Davies (1937- 1977)

 • 16 Jan 2017 3:56 PM | Anonymous

  Please give your 2min and read this:-

  1 Let’s say it’s 7.25pm and you’re going home (alone of course) after an unusually hard day on the job.

  2 You’re really tired, upset and frustrated. 

  3 Suddenly you start experiencing severe pain in your chest that starts to drag out into your arm and up in to your jaw. You are only about five km from the hospital nearest your home.

  4 Unfortunately you don’t know if you’ll be able to make it that far.

  5 You have been trained in CPR, but the guy who taught the course did not tell you how to perform it on yourself.

  6 HOW TO SURVIVE A HEART ATTACK WHEN ALONE?
  Since many people are alone when they suffer a heart attack without help, the person whose heart is beating improperly and who begins to feel faint, has only
  about 10 seconds left before losing consciousness. 

  7 However, these victims can help themselves by coughing
  repeatedly and very vigorously. A deep breath should be taken before each cough, and the cough must be deep and prolonged, as when producing sputum from deep inside the chest. 

  A breath and a cough must be repeated about every two
  seconds without let-up until help arrives, or until
  the heart is felt to be beating normally again.

  8 Deep breaths get oxygen into the lungs and coughing
  movements squeeze the heart and keep the blood circulating. The squeezing pressure on the heart also helps it regain normal rhythm. In this way, heart attack victims can get to a hospital. 

  9 Tell as many other people as possible about this. It could save their lives!!

  10 A cardiologist says If everyone who gets this mail
  kindly sends it to 10 people, you can bet that we’ll save at least one life.

  11 Rather than sending jokes, please..contribute by forwarding this mail which can save a person’s life….

  12 If this message comes around you ……more than once…..please don’t get irritated……U need to be happy that you have many friends who care about you & being reminded of how to tackle….Heart attacks….AGAIN…

  Kindly spread this info among people as it might safe life of ppl

  From: 
  DR.Umar Farooq & DR.H Sembhi
  (Senior Cardiologist)

Powered by Wild Apricot Membership Software