SWANSEAPublic Notice Board

 • 19 Sep 2017 10:00 AM | Anonymous

  The doors of Vivian Hall Blackpill open at 10 am for a cup of something hot. Old, new and perspective members are welcome. Tea or coffee Free to Members Small charge to non-Members. Membership is just £8 per year so why not join

  The talk will start at 10.30 am and last about an hour.

  All Talks are with PA and Loop system and mostly illustrated

  Further information From Royston Kneath 01792 467688

  Programme 2017

  19th Sep      John Powell Let’s go to the Pictures

  17th Oct            Edgar McCarthy 

  How we kept the Lights on

   21st Nov     AGM     

  Robert Cuthill

  19th Dec      Christmas Social.

 • 25 Aug 2017 10:16 AM | Anonymous


 • 29 Jul 2017 10:00 AM | Anonymous

  Taste of Paradise (regained)

  Ladies who lunch like Jane Austen are cordially invited to a Regency tea party at the National Botanic Garden of Wales.

  In fact, ‘dress up and party down’ is the message for all visitors to the Carmarthenshire attraction on Saturday and Sunday July 29 and 30.

  The invitation comes from ‘Middleton: Paradise Regained – Reclaiming a Regency Rarity’, the project to restore the fabulous Regency parkland of Middleton Hall, now the home of the Botanic Garden.  And you can take a trip back in time to meet members of the Middleton Hall household from the early 19th century while ladies in the height of Regency fashion will involve you in their conversations.

  Find out all about the emergence of lunch and the art of taking afternoon tea. Come and feast your eyes on an authentic display of Regency food, place settings and costumes, and take tea on the lawns. Discover, too, all about Regency dining etiquette, dress codes and indeed the food eaten.

  There will be the chance to sample an authentic Regency treat while you peruse typical Regency recipes for breakfast, lunch, dinner and supper as well as what food was ‘hot’ at the time, and how it was grown, cooked, eaten and preserved in a time before fridges.

  You do not need to book this event. Normal Garden entry fees apply – Regency Tea Party activities are free.

  The Garden is open from 10am to 6pm with last entry at 5pm.

  Admission to the Garden is £10.50 (including Gift Aid donation) for adults and £8.75 for concessions.

  Entry is FREE for Garden members and parking is FREE for all.

  Blas ar Baradwys (wedi’i adennill)

  Dyma wahoddiad i ferched sy’n cinio fel Jane Austen i de-parti cyfnod y Rhaglywiaeth yng Ngardd Fotaneg Genedlaethol Cymru.

  Gwisgwch i fyny a mwynhewch barti yw’r neges i ymwelwyr i’r atyniad yn Sir Gaerfyrddin ar Ddydd Sadwrn a Dydd Sul Gorffennaf 29 a 30.

  Daw’r gwahoddiad o ‘Middleton: Adennill Paradwys – Adennill Peth Prin o Gyfnod y Rhaglywiaeth’, y prosiect i adfer parcdir ysblennydd y Neuadd Middleton o Gyfnod y Rhaglywiaeth, sydd bellach yn gartref i’r Ardd Fotaneg.  Gallwch hefyd fynd ar daith yn ôl mewn amser i gwrdd ag aelodau’r aelwyd Neuadd Middleton o ddechrau’r 19eg ganrif, tra bydd Merched yn ffasiwn Regentaidd yn eich cynnwys yn eu sgyrsiau.

  Dewch i ddarganfod popeth am ymdarddiad cinio, a’r grefft o gymryd te prynhawn.  Dewch i weld arddangosfa o fwyd y Rhaglywiaeth, lleoliadau a gwisgoedd, a chymerwch de ar y lawntiau.  Darganfyddwch, hefyd, yr holl am arfer bwyta, codau gwisg ac yn wir y bwyd a fwyteir.

  Bydd cyfle i flasu gwledd y Rhaglywiaeth wrth gael golwg ar ryseitiau’r cyfnod am frecwast, cinio a swper, yn ogystal â’r bwydydd poblogaidd y cyfnod, a sut y cafodd ei dyfu, ei goginio, ei fwyta a’i chadw mewn cyfnod cyn oergelloedd.

  Nid oes angen i chi archebu am y digwyddiad hwn.  Mae yna dâl mynediad arferol i’r Ardd – mae gweithgareddau Te-Parti’r Gorffennol yn rhad ac am ddim.

  Mae’r Ardd ar agor o 10yb i 6yh, gyda’r mynediad diwethaf am 5yh.

  Mae mynediad i’r Ardd yn £10.50 (gan gynnwys Cymorth Rhodd) i oedolion ac £8.75 i gonsesiynau.

  Mae mynediad AM DDIM i aelodau’r Ardd a pharcio AM DDIM i bawb.

 • 22 Jul 2017 10:00 AM | Anonymous

  Garden’s ‘time team’ ready for a hole lot of fun

  There will be digging with a difference at the National Botanic Garden of Wales when visitors and volunteers are invited to take part in the annual UK-wide Festival of Archaeology.

  The Garden’s very own ‘time team’ will be unearthing the past in a day of hands-on fun and exploration on Saturday July 22.

  Regency archaeology will be the focus of exhibitions, talks, and guided tours of the Garden’s spectacular parkland with fun for all the family guaranteed. Visitors will also be invited to explore the influences on the landscape of the Tudors, Stuarts, Georgians and Victorians.

  The day is organised as part of ‘Middleton: Paradise Regained’ - the Garden’s Regency parkland restoration project - and is being run by the project team along with the newly-formed Young Archaeologists’ Club, YAC @ the Garden.

  Club leader Alice Day said: “YAC members will be digging in the Brick Field on July 22nd for our celebration of the UK-wide Festival of Archaeology.  The Brick Field is the area at the Garden where we think clay was dug to make bricks, which were then fired in kilns very close by.”

  Alice added: “We are looking forward to going back in time.

  Other activities include making coil pots so children can experience the sensation of working with clay. Parents need not worry, though: we have T-shirts available which will keep your children clay free!

  Youngsters will also have the opportunity to get creative and design their own wallpaper using a variety of techniques and budding artists will get the chance to create their very own coat of arms. There will also be a mini-dig in a compost pit where even little ones can experience the thrill of uncovering hidden objects.

  You do not need to book this event. Normal Garden entry fees apply - Archaeology Festival activities are free.

  The Garden is open from 10am to 6pm with last entry at 5pm.

  Admission to the Garden is £10.50 (including Gift Aid donatrion) for adults and £8.75 for concessions.

  Entry is FREE for Garden members and parking is FREE for all.

  ‘Tîm amser’ yr Ardd yn barod am lawer o hwyl

  Bydd yna gloddio gyda gwahaniaeth yng Ngardd Fotaneg Genedlaethol Cymru pan fydd ymwelwyr a gwirfoddolwyr yn cael eu gwahodd i gymryd rhan yng Ngŵyl Archaeoleg, sy’n cael ei dathlu ar draws y DU cyfan.

  Bydd ‘tîm amser’ yr Ardd yn datguddio’r gorffennol mewn diwrnod o hwyl ac archwiliad ymarferol ar Ddydd Sadwrn Gorffennaf 22ain.

  Bydd archaeoleg o gyfnod y Rhaglywiaeth yn ganolbwynt i arddangosfeydd, sgyrsiau, a theithiau tywys o barcdir ysblennydd yr Ardd gyda hwyl i’r teulu i gyd.  Caiff ymwelwyr hefyd eu gwahodd i archwilio’r dylanwadau ar y dirwedd gan y Tuduriaid, Stiwartiaid, Georgiaid a’r Fictoriaid.

  Mae’r diwrnod yn cael ei drefnu fel rhan o ‘Middleton: Adennill Paradwys’ – prosiect adfer parcdir o gyfnod y Rhaglywiaeth yr Ardd – ac yn cael ei redeg gan y tîm prosiect ynghyd â Chlwb Archeolegwyr Ifainc sydd newydd ei sefydlu, CAI yn yr Ardd.

  Dywedodd arweinydd y clwb, Alice Day:  “Bydd aelodau’r CAI yn cloddio yn y Maes Brics ar Orffennaf 22ain am ein dathliad Gŵyl Archaeoleg y DU.  Y Maes Brics yw’r ardal yn yr Ardd lle credwn bu clai yn cael ei chloddio i wneud brics, ac yna’n cael eu tanio mewn odynau gerllaw.”

  Ychwanegodd Alice:  “Rydym yn edrych ymlaen at fynd yn ôl mewn amser.”

  Mae gweithgareddau eraill yn cynnwys gwneud potiau coil er mwyn i blant gael profi’r teimlad o weithio gyda chlai.  Nid oes angen i rieni poeni, mae gennym crysau-t ar gael a fydd yn cadw’ch plant yn lân!

  Bydd pobl ifanc hefyd yn cael cyfle i fod yn greadigol drwy gynllunio eu papur wal eu hunain gan ddefnyddio amrywiaeth o dechnegau,  a bydd artistiaid addawol yn cael y cyfle i greu cot o arfau eu hunain.  Bydd yna hefyd cloddio bach mewn pwll compost lle gall hyd yn oed y rhai bach brofi’r wefr o ddatgelu gwrthrychau cudd.

  Nid oes angen archebu ar gyfer y digwyddiad hwn.  Mae yna dâl mynediad arferol – mae gweithgareddau’r Ŵyl Archaeoleg am ddim.

  Mae’r Ardd ar agor o 10yb hyd at 6yh, gyda’r mynediad olaf am 5yh.

  Mae mynediad i’r Ardd yn £10.50 (gan gynnwys Cymorth Rhodd) i oedolion a £8.75 i gonsesiynau.

  Mae mynediad AM DDIM i aelodau’r Ardd a pharcio AM DDIM i bawb.

 • 22 Jul 2017 10:00 AM | Anonymous

  Harps and flowers 

  The Harp is the national instrument of Wales, yet many people have never touched one. The National Botanic Garden of Wales aims to change all that for adventurous and curious visitors to the Garden this month.

  On the 22nd and 23rd of July, the Botanic Garden hosts its sixth annual harp weekend organised by Shelley Fairplay, a harpist who is deeply passionate about engaging people with the harp and the hugely diverse music it has to offer. So come and join us for two full days of family-friendly events and concerts to enjoy in the stunning surrounds of the National Botanic Garden.

  Over the weekend, Shelley will be teaching workshops, performing, facilitating harp-related children’s activities and leading ensemble performances for visitors to enjoy. You can hear Shelley perform her concert HarpOsphere, you can try the harp for the first time at a 'Hands-on Harps' workshop, bring your little ones to a 'Tiny Hands-on Harps' session, listen to harp ensembles including Dynamic Harps, Wales Clarsach Society, Harping On and Start Harp students.

  Children can become a Harp Detective in a trail around the Great Glasshouse and enter our 'Draw the Harp in the Flowers' competition to win prizes.

  Do you already play the harp? Brilliant! Brand new this year is the Botanic Garden's Flash Mob Harp Ensemble, where you can come and play in this magical setting among the flowers.

  If you have just started playing, played for years or simply own a harp and want to hang out with harpists, then bring your instrument along to play in an open harp rehearsal in the mornings and then perform in the afternoons. Music will be given on the day to suit all levels, reading or not reading music.

  If you are thinking of attending please visit www.HarpOsphere.co.uk for registration details.

  The Garden is open from 10am to 6pm. Admission is £10.50 for adults with a family ticket (for 2 adults and up to 4 children) priced at £25.

  For details about this and other events taking place at the National Botanic Garden email info@gardenofwales.org.uk or call 01558 667149.

   

  Penwythnos Telynau

  Y Chweched Penwythnos Telynau Blynyddol yr Ardd Fotaneg Genedlaethol Cymru

  Y Delyn yw Offeryn Cenedlaethol Cymru, ac eto mae nifer o bobl erioed wedi cyffwrdd ag un.  Mae Gardd Fotaneg Genedlaethol Cymru’n anelu at newid hynny ar gyfer holl ymwelwyr anturus a chwilfrydig i’r Ardd ym mis Gorffennaf!

  Ar y 22ain a 23ain o Orffennaf, bydd Gardd Fotaneg Genedlaethol Cymru yn cynnal ei chweched penwythnos y delyn flynyddol wedi’i drefnu gan Shelley Fairplay, telynor sy’n angerddol iawn am gysylltu pobl â’r Delyn a’r gerddoriaeth amrywiol sydd ganddi i’w gynnig.  Felly dewch i ymuno â ni am ddau ddiwrnod llawn o ddigwyddiadau a chyngherddau sy’n addas i deuluoedd, ac i’w fwynhau ymysg y cefndir trawiadol o Ardd Fotaneg Genedlaethol Cymru!

  Dros y penwythnos bydd Shelley yn addysgu gweithdai, perfformio, hwyluso gweithgareddau i blant yn gysylltiedig â’r delyn ac yn arwain perfformiadau ensemble i ymwelwyr i’w mwynhau.  Gallwch glywed Shelley Fairplay yn perfformio’i chyngerdd HarpOsphere, gallwch roi cynnig ar y delyn am y tro cyntaf yn y gweithdy Dwylo ar y Delyn, dewch â’ch plant am sesiwn Dwylo Bach ar y Delyn, gwrandewch ar ensembles y delyn gan gynnwys Dynamic Harps, Cymdeithas Clarsach Cymru, Harping On a myfyrwyr Dechrau’r Delyn.

  Gall plant ddod yn Dditectif y Delyn ar lwybr o amgylch y Tŷ Gwydr Mawr a chystadlu yn ein cystadleuaeth, Darlunio’r Delyn yn y Blodau, i ennill gwobrau!

  A ydych chi’n chwarae’r delyn yn barod?  Gwych!  Yn newydd eleni yw ‘Flash Mob’ Ensemble’r Delyn Gardd Fotaneg Genedlaethol Cymru, lle gallwch ddod i chwarae yn lleoliad hudolus ymysg y blodau!  Os ydych newydd ddechrau chwarae, wedi chwarae am flynyddoedd, neu’n berchen ar delyn ac yn awyddus i gwrdd â thelynorion eraill, yna dewch â’ch offeryn draw i chwarae mewn ymarfer agored yn y bore ac yna perfformio yn y prynhawn.  Bydd cerddoriaeth yn cael ei roi ar y diwrnod ar gyfer pob lefel, yn darllen neu ddim yn darllen cerddoriaeth.

  Os ydych yn ystyried mynchu, yna ewch i www.HarpOsphere.co.uk am fanylion i gofrestru.

  Mae’r Ardd ar agor rhwng 10yb a 6yh. Y tâl mynediad yw £10.50 i oedolion gyda thocyn teulu (2 oedolyn a hyd at 4 o blant) yn £25.

  Am fanylion am y digwyddiad hwn, neu unrhyw ddigwyddiad arall yn cael ei gynnal yng Ngardd Fotaneg Genedlaethol Cymru e-bostiwch info@gardenofwales.org.uk neu ffoniwch 01558 667149.


 • 18 Jul 2017 7:30 PM | Anonymous
  SWANSEA GRAND THEATRE MATINEE LIST SPRING/SUMMER 2017
  To see the latest Swansea Grand Theatre Brochures
  please click here.

  For full schedule visit www.swanseagrand.co.uk.    Box Office 01792 475715.

  TalkingScarlet presents
  BODY DOUBLE
  Tues 18 - Sat 22 July 7.30pm, Sat mat 2.00pm
  £10.00 - £16.50* Opening night offer 2 for 1 (terms & conditions apply). Selected concessions available on selected performances.

  WONDERLAND
  Mon 24 - Sat 29 July 7.30pm, Thurs & Sat mat 2.30pm
  £18.00 - £43.00* Opening night offer 2 for 1 (terms & conditions apply) Selected concessions available on selected performances

  BABE THE SHEEP PIG
  Thurs 3 - Sat 5 Aug Thurs 6.00pm, Fri 2.00pm & 6.00pm & Sat 2.00pm
  Based on the best-selling book by Dick King Smith
  Adult £16.50 & £18.50, Child £13.50 & £15.50, Family ticket (4) £50.00*

  TRESPASS
  Tues 8 - Sat 12 Aug 7.30pm, Sat mat 2.00pm
  Starring David Callister and star cast to be confirmed.
  £10.00 - £16.50* See both plays for £22.00
  Opening night offer 2 for 1 (terms & conditions apply). Selected concessions available on selected performances

  STRICTLY MURDER
  Tues 15 - Sat 19 Aug 7.30pm, Sat mat 2.00pm
  £10.00 - £16.50* See both plays for £22.00
  Opening night offer 2 for 1 (terms & conditions apply). Selected concessions available on selected performances

  FILM FRIDAYS

  Rare screenings of classic movies accompanied by an informative back story and trivia preceding each film. Heart-warming nostalgia at its best.

  14 July  2.00pm & 6.30pm     Silent Movie Medley With live piano accompaniment
  21 July  2.00pm & 6.30pm     Village Of The Damned (1960)
  25 Aug  2.00pm & 6.30pm      A Tribute to Ryan Davies (1937- 1977)

 • 16 Jan 2017 3:56 PM | Anonymous

  Please give your 2min and read this:-

  1 Let’s say it’s 7.25pm and you’re going home (alone of course) after an unusually hard day on the job.

  2 You’re really tired, upset and frustrated. 

  3 Suddenly you start experiencing severe pain in your chest that starts to drag out into your arm and up in to your jaw. You are only about five km from the hospital nearest your home.

  4 Unfortunately you don’t know if you’ll be able to make it that far.

  5 You have been trained in CPR, but the guy who taught the course did not tell you how to perform it on yourself.

  6 HOW TO SURVIVE A HEART ATTACK WHEN ALONE?
  Since many people are alone when they suffer a heart attack without help, the person whose heart is beating improperly and who begins to feel faint, has only
  about 10 seconds left before losing consciousness. 

  7 However, these victims can help themselves by coughing
  repeatedly and very vigorously. A deep breath should be taken before each cough, and the cough must be deep and prolonged, as when producing sputum from deep inside the chest. 

  A breath and a cough must be repeated about every two
  seconds without let-up until help arrives, or until
  the heart is felt to be beating normally again.

  8 Deep breaths get oxygen into the lungs and coughing
  movements squeeze the heart and keep the blood circulating. The squeezing pressure on the heart also helps it regain normal rhythm. In this way, heart attack victims can get to a hospital. 

  9 Tell as many other people as possible about this. It could save their lives!!

  10 A cardiologist says If everyone who gets this mail
  kindly sends it to 10 people, you can bet that we’ll save at least one life.

  11 Rather than sending jokes, please..contribute by forwarding this mail which can save a person’s life….

  12 If this message comes around you ……more than once…..please don’t get irritated……U need to be happy that you have many friends who care about you & being reminded of how to tackle….Heart attacks….AGAIN…

  Kindly spread this info among people as it might safe life of ppl

  From: 
  DR.Umar Farooq & DR.H Sembhi
  (Senior Cardiologist)

Powered by Wild Apricot Membership Software